REGULAMIN KSZTAŁCENIA

INSTYTUT DIETETYKI I PROMOCJI ZDROWIA


 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia.

II. Zasady i tryb naboru uczestników.

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne.

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.

VIII. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty.

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

 1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia Katarzyna Kaszyca z siedzibą w Tychach, ul. Kosztowska 27, 41-409 Mysłowice. 

 2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie placówek wynajętych.

 3. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznego i/lub ćwiczeń praktycznych.

 4. Stosowane metody w zależności od formy kształcenia obejmują prezentację multimedialną, wykład interaktywny, opowieść metaforyczną, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w parach.

 5. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz w formie przez Internet e-learning.

 6. Dopuszcza się umieszczanie treści reklamowych w postaci banerów, roll-up, stoisk firmowych poza salą wykładową.

 

II. Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Informacje o szkoleniach publikowane są w internecie na stronie www.instytutdietetyki.pl, są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie  oraz przez email.

 3. Uczestnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą szkolenie telefonicznie lub poprzez e-mail.

 4. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

 5. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Dostęp do szkoleń/kursów/konferencji jest nieograniczony o uczestnictwie w szkoleniu, kursie, konferencji decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

 2. W przypadku konferencji uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego zarejestrowania się bezpośrednio przed konferencją, na wydzielonym stanowisku recepcji.

 3. Miejsca na salach szkoleniowych i konferencyjnych nie są numerowane.

 4. Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie książkowej z zastrzeżonym prawem autorskim dla Instytutu Dietetyki, oraz kod na misięczny, bezpłatny dostęp do programu kcalmar (program do układania jadłospisów).  W przypadku konferencji pakiet konferencyjny obejmujący materiały konferencyjne w formie streszczeń referatów oraz materiały reklamowe, gratisy partnerów konferencji.

 5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat.

 6. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 7. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w biurze firmy.

 

IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne

 1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.

 2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).

 3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.

 4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.

 5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie oparte było na aktualnej wiedzy w zakresie wygłaszanych tematów, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.

 6. Wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia zaliczenia w formie testu oraz ogłoszenia wyników.

 7. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników. Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.

 

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

 1. Szkolenia/kursy/konferencje przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez przeprowadzenie zaliczenia w formie testu, zestawy pytań opracowywane są przez wykładowcę.

 2. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń/konferencji, które nie kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu, a certyfikat wydawany jest na podstawie uczestnictwa w szkoleniu/konferencji.

 3. Testy egzaminacyjne sprawdzane są przez wykładowcę po zakończeniu szkolenia, 60% poprawnych odpowiedzi jest podstawą do zaliczenia szkolenia i wydania certyfikatu.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

 1. Szkolenia/kursy wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora.

 2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko kursanta,

  2. Tytuł szkolenia/kursu/konferencji

  3. Data i miejsce szkolenia/kursu/konferencji

  4. Termin szkolenia/kursu/konferencji

  5. Podpis prowadzącego lub z upoważnienia podpis organizatora

  6. Podpis kierownika naukowego (w przypadku konferencji)

  7. Nazwa i pieczęć organizatora

 

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu

 1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).

 2. Wysokości opłat: zależy od typu szkolenia – ceny podawane  są przy konkretnym szkoleniu

 3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 

VIII. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty

 1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu

  1. Dokonane przez Klienta zgłoszenie na szkolenie/kurs/konferencję traktowana jest, jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Instytut Dietetyki udziału w szkoleniu/kursie/konferencji. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem, faksem) .

  2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura firmy ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji

  3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.

  4. Po dokonaniu rezerwacji Klient w formie pisemnej otrzymuje, (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany szkolenia/kurs/konferencji lub oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

 2. Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym.

  1. Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy  Instytut Dietetyki wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział szkoleniu/ kursie/konferencji, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne). Klient zobowiązany jest uiścić opłatę we wskazanym terminie. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę Instytut Dietetyki.

  2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie lub szkoleniu, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie/szkoleniu/konferencji zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego szkolenia/kursu/konferencji organizowanego przez firmę.

 3. Świadczenia, ceny.

  1. INSTYTUT DIETETYKI ma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę INSTYTUT DIETETYKI czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę INSTYTUT DIETETYKI nie są dla niej wiążące.

  2. Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę INSTYTUT DIETETYKI wyrażone są w PLN

 4. Zniżki.

  1. Zniżki dotyczą uczestnictwa studentów/ doktorantów. Rodzaje i wysokości zniżek określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy INSTYTUT DIETETYKI. Rodzaj i wysokość zniżek musi być każdorazowo ogłoszony osobno dla danego kursu/szkolenia/konferencji. Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu ważnej imiennej legitymacji studenckiej/doktoranckiej.

  2. Zniżki dotyczą uczestnictwa większej liczby uczestników z jednej placówki. Ustalane są indywidualnie. Rodzaj i wysokość zniżek regulowane są osobną umową pomiędzy firmą INSTYTUT DIETETYKI organizatorem, a Klientem.

 5. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

  1. Przed rozpoczęciem szkolenia/kursu z oferty firmy INSTYTUT DIETETYKI Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem), nie później niż w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu. W przypadku szkoleń przez Internet Klienci mają 3 dni od daty zgłoszenia na rezygnację z udziału. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy INSTYTUT DIETETYKI.

  2. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie.

  3. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w kursie firmy INSTYTUT DIETETYKI poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy INSTYTUT DIETETYKI, obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ceny kursu.

 6. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych.

  1. Instytut Dietetyki ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie szkolenia/kursu/konferencji lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie, jeżeli:

  2. Wymagana lub określona przez Instytut Dietetyki liczba uczestników nie zostanie osiągnięta

  3. Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

 7. Odpowiedzialność.

  1. Instytut Dietetyki zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

  2. Instytut Dietetyki ponosi odpowiedzialność za:

   1. Należyte przygotowanie i zorganizowanie szkolenia/ kursu/konferencji lub programu szkoleniowego;

   2. Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

   3. Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych firmy Instytut Dietetyki .

  3. Instytut Dietetyki nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 8. Postanowienia ogólne.

  1. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 15 października 2009r.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia by SPECTRUM MARKETING © 2016

  +48 787 323 370

 

    rejestracja@instytutdietetyki.pl

 

GABINET W TYCHACH

 

ul. Owczarska 9
43-100 Tychy

 

 

 

 

 

GABINET W KATOWICACH

 

ul. Podgórna 4
40-008
Katowice

GABINET W ZABRZU

 

ul. Wolności 338b
41-811 Zabrze

Niedługo znajdziesz nas także w Sosnowcu, Gliwicach i Bielsku-Białej.

GODZINY OTWARCIA:

 

poniedziałek 08:00 – 20:00
wtorek 08:00 – 20:00
środa 08:00 – 20:00
czwartek 08:00 – 20:00
piątek 08:00 – 16:00

 

NASZE SIEDZIBY

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

KONTAKT:

Nasi Partnerzy:

 

DANE DO PRZELEWÓW:

 

Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia

41-409 Mysłowice, Kosztowska 27

ING BANK ŚLĄSKI: 50 1050 1399 1000 0091 4749 5429


Kod Swift ING Banku Śląskiego czyli: INGBPLPW
IBAN tworzymy poprzez dodanie tylko liter PL przed numerem rachunku.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWINAMI O ZDROWYM ŻYCIU?

ZAPISZ SIĘ DO
ZDROWEGO NEWSLETTERA

ZAPISZ MNIE
ZAPISZ MNIE
Witaj w Naszym gronie :)
Jeżeli nie podasz nam swojego maila, to nie
mamy jak do Ciebie pisać.

tel. 787 323 370

NAPISZ DO NAS