REGULAMIN KSZTAŁCENIA

INSTYTUT DIETETYKI I PROMOCJI ZDROWIA


 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia.

II. Zasady i tryb naboru uczestników.

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne.

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.

VIII. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty.

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

 1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia Katarzyna Kaszyca z siedzibą w Tychach, ul. Kosztowska 27, 41-409 Mysłowice. 

 2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie placówek wynajętych.

 3. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznego i/lub ćwiczeń praktycznych.

 4. Stosowane metody w zależności od formy kształcenia obejmują prezentację multimedialną, wykład interaktywny, opowieść metaforyczną, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w parach.

 5. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz w formie przez Internet e-learning.

 6. Dopuszcza się umieszczanie treści reklamowych w postaci banerów, roll-up, stoisk firmowych poza salą wykładową.

 

II. Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Informacje o szkoleniach publikowane są w internecie na stronie www.instytutdietetyki.pl, są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie  oraz przez email.

 3. Uczestnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą szkolenie telefonicznie lub poprzez e-mail.

 4. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

 5. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Dostęp do szkoleń/kursów/konferencji jest nieograniczony o uczestnictwie w szkoleniu, kursie, konferencji decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

 2. W przypadku konferencji uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego zarejestrowania się bezpośrednio przed konferencją, na wydzielonym stanowisku recepcji.

 3. Miejsca na salach szkoleniowych i konferencyjnych nie są numerowane.

 4. Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie książkowej z zastrzeżonym prawem autorskim dla Instytutu Dietetyki, oraz kod na misięczny, bezpłatny dostęp do programu kcalmar (program do układania jadłospisów).  W przypadku konferencji pakiet konferencyjny obejmujący materiały konferencyjne w formie streszczeń referatów oraz materiały reklamowe, gratisy partnerów konferencji.

 5. Do materiałów szkoleniowych dołączamy kod na 100% zniżki na miesięczny dostęp do programu kcalmar. Program jest dodatkiem ułatwiającym układanie jadłospisów, nie należy miesięcznego dostępu do programu wiązać z czasem trwania kursu, który jest uzależniony od indywidualnych możliwości kursantów. Jednakże program kursu jest możliwy do przyswojenia w miesiąc czasu dlatego też, otrzymujecie Państwo miesięczny dostęp do programu kcalmar. W przypadku realizowania kursu przez okres dłuższy niż miesiąc proponujemy Państwu dodatkową zniżkę na wykupienie kolejnego miesiąca programu. Niezależnie od tego czy wykupujesz jeden kurs czy cały pakiet otrzymujesz jeden kod dostępowy do programu kcalmar który upoważnia do miesięcznego dostępu do programu.

 6. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat.

 7. Dyplom oraz certyfikat ukończenia kursu wysyłany jest pocztą polską do 21 dni roboczych, od momentu otrzymania zdjęcia po zaliczeniu kursu. Czas wysyłki dyplomu za granicę może być trochę dłuższy.

 8. Od 01.01 zmienił się adres korespondencyjny. Aktualny adres do wysyłki zdjęć to:

  Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia

  Ul. Owczarska 9

  43 – 100 Tychy

 9. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 10. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w biurze firmy.

 

IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne

 1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.

 2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).

 3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.

 4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.

 5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie oparte było na aktualnej wiedzy w zakresie wygłaszanych tematów, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.

 6. Wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia zaliczenia w formie testu oraz ogłoszenia wyników.

 7. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników. Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.

 

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

 1. Szkolenia/kursy/konferencje przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez przeprowadzenie zaliczenia w formie testu, zestawy pytań opracowywane są przez wykładowcę.

 2. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń/konferencji, które nie kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu, a certyfikat wydawany jest na podstawie uczestnictwa w szkoleniu/konferencji.

 3. Testy egzaminacyjne sprawdzane są przez wykładowcę po zakończeniu szkolenia, 60% poprawnych odpowiedzi jest podstawą do zaliczenia szkolenia i wydania certyfikatu.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

 1. Szkolenia/kursy wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora.

 2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko kursanta,

  2. Tytuł szkolenia/kursu/konferencji

  3. Data i miejsce szkolenia/kursu/konferencji

  4. Termin szkolenia/kursu/konferencji

  5. Podpis prowadzącego lub z upoważnienia podpis organizatora

  6. Podpis kierownika naukowego (w przypadku konferencji)

  7. Nazwa i pieczęć organizatora

 

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu

 1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).

 2. Wysokości opłat: zależy od typu szkolenia – ceny podawane  są przy konkretnym szkoleniu

 3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

 

VIII. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty

 1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu

  1. Dokonane przez Klienta zgłoszenie na szkolenie/kurs/konferencję traktowana jest, jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Instytut Dietetyki udziału w szkoleniu/kursie/konferencji. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem, faksem) .

  2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura firmy ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji

  3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.

  4. Po dokonaniu rezerwacji Klient w formie pisemnej otrzymuje, (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany szkolenia/kurs/konferencji lub oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

 2. Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym.

  1. Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy  Instytut Dietetyki wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział szkoleniu/ kursie/konferencji, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne). Klient zobowiązany jest uiścić opłatę we wskazanym terminie. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę Instytut Dietetyki.

  2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie lub szkoleniu, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie/szkoleniu/konferencji zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego szkolenia/kursu/konferencji organizowanego przez firmę.

 3. Świadczenia, ceny.

  1. INSTYTUT DIETETYKI ma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę INSTYTUT DIETETYKI czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę INSTYTUT DIETETYKI nie są dla niej wiążące.

  2. Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę INSTYTUT DIETETYKI wyrażone są w PLN

 4. Zniżki.

  1. Zniżki dotyczą uczestnictwa studentów/ doktorantów. Rodzaje i wysokości zniżek określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy INSTYTUT DIETETYKI. Rodzaj i wysokość zniżek musi być każdorazowo ogłoszony osobno dla danego kursu/szkolenia/konferencji. Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie oraz okazanie w chwili rejestracji przed rozpoczęciem danego kursu ważnej imiennej legitymacji studenckiej/doktoranckiej.

  2. Zniżki dotyczą uczestnictwa większej liczby uczestników z jednej placówki. Ustalane są indywidualnie. Rodzaj i wysokość zniżek regulowane są osobną umową pomiędzy firmą INSTYTUT DIETETYKI organizatorem, a Klientem.

 5. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

  1. Przed rozpoczęciem szkolenia/kursu z oferty firmy INSTYTUT DIETETYKI Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem), nie później niż w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu. W przypadku szkoleń przez Internet Klienci mają 3 dni od daty zgłoszenia na rezygnację z udziału. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy INSTYTUT DIETETYKI.

  2. Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie.

  3. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w kursie firmy INSTYTUT DIETETYKI poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy INSTYTUT DIETETYKI, obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ceny kursu.

 6. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych.

  1. Instytut Dietetyki ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie szkolenia/kursu/konferencji lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie, jeżeli:

  2. Wymagana lub określona przez Instytut Dietetyki liczba uczestników nie zostanie osiągnięta

  3. Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

 7. Odpowiedzialność.

  1. Instytut Dietetyki zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

  2. Instytut Dietetyki ponosi odpowiedzialność za:

   1. Należyte przygotowanie i zorganizowanie szkolenia/ kursu/konferencji lub programu szkoleniowego;

   2. Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

   3. Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych firmy Instytut Dietetyki .

  3. Instytut Dietetyki nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 8. Postanowienia ogólne.

  1. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 15 października 2009r.

tel. 787 323 370

NAPISZ DO NAS

SKLEP ONLINE

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia by SPECTRUM MARKETING © 2016

  +48 787 323 370

 

    rejestracja@instytutdietetyki.pl

 

GABINET W TYCHACH

 

ul. Owczarska 9
43-100 Tychy

 

 

 

 

 

GABINET W KATOWICACH

 

ul. Podgórna 4
40-008
Katowice

GABINET W ZABRZU

 

ul. Wolności 338b
41-811 Zabrze

GABINET W BYTOMIU

 

ul. Stanisława Moniuszki 20
41-902 Bytom

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek 08:00 – 16:00
środa 12:00 – 20:00
czwartek 12:00 – 20:00
piątek 12:00 – 16:00

Inne godziny pracy rejestracji są uzależnione od godzin pracy dietetyków.

 

 

 

NASZE SIEDZIBY

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

KONTAKT:

Nasi Partnerzy:

 

DANE DO PRZELEWÓW:

 

Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia

41-409 Mysłowice, Kosztowska 27

ING BANK ŚLĄSKI: 50 1050 1399 1000 0091 4749 5429


Kod Swift ING Banku Śląskiego czyli: INGBPLPW
IBAN tworzymy poprzez dodanie tylko liter PL przed numerem rachunku.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWINAMI O ZDROWYM ŻYCIU?

ZAPISZ SIĘ DO
ZDROWEGO NEWSLETTERA

Twój e-mail
ZAPISZ MNIE
ZAPISZ MNIE
Witaj w Naszym gronie :)
Jeżeli nie podasz nam swojego maila, to nie
mamy jak do Ciebie pisać.